O FUNDACJI

MISJA

Naszym celem jest szeroko pojęta edukacja i stworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Chcemy uświadamiać, inspirować i pobudzać do działania, a przez to zmieniać rzeczywistość wokół nas. Pragniemy promować tolerancję, otwartość, uważność na potrzeby drugiego człowieka, szacunek do wszystkich istot żywych oraz aktywność społeczną i obywatelską. Od wielu lat pracujemy w środowisku organizacji pozarządowych i niestety obserwujemy, że coraz częściej korzyści finansowe stawia się ponad cele projektów i ich jakość. Jesteśmy grupą ludzi z różnymi umiejętnościami, doświadczeniami i zainteresowaniami, ale łączy nas idealistyczne spojrzenie na rzeczywistość oraz chęć prowadzenia działań społecznie użytecznych, z zachowaniem wysokiej jakości i profesjonalizmu.

Nasza misja to: EDUKACJA DLA ZMIAN

ZESPÓŁ

ANIA SUCHOŃ-JASIK

- absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (studia na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna) oraz Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia na kierunku Mediacja szkolna i sądowa). Od ponad 10 lat pracuje z ludźmi w różnych placówkach i instytucjach. W szczególności uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą jako animator dziecięcy i edukator młodzieżowy. Obecnie pracuje jako kierownik-wychowawca w prowadzonych przez Fundację Alter Edu świetlicach środowiskowych w Umrze i w Jaworzu oraz kieruje kieleckim oddziałem Fundacji „Dr Clown”. Z zamiłowania społeczniczka – chętnie włącza się w różne działania i inicjatywy społeczne. Interesuje się pedagogiką cyrku i zabawy oraz edukacją międzykulturową. Miłośniczka literatury dziecięcej i podróżniczej.

KRZYSIEK JASIK

- absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu, lingwista i pedagog. Był uczestnikiem rocznego projektu w ramach Wolontariatu Europejskiego w Wiosce Dziecięcej w Duisburgu (Młodzież w Działaniu oraz dwóch workcampów we Freiburgu i Wechmarze (Civil Service International). Pracował w Fundacji RODOWO (Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży)jako koordynator międzynarodowych projektów młodzieżowych, animator oraz mentor uczestników Wolontariatu Europejskiego. Obecnie pracuje na stanowisku wychowawcy w świetlicach środowiskowych w Umrze i w Jaworzu, a w wolnych chwilach zajmuje sie tłumaczeniami oraz koordynuje programy językowe. Jego pasją jest muzykowanie oraz podróżowanie. Lubi działać w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo środowisku.STATUT

STATUT
Fundacji Alter Edu

Preambuła


Misją Fundacji Alter Edu jest szeroko pojęta edukacja i tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Chcemy uświadamiać, inspirować i pobudzać do działania, a przez to zmieniać rzeczywistość wokół nas. Pragniemy promować tolerancję, otwartość, równość, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, szacunek do wszystkich istot żywych oraz aktywność społeczną i obywatelską.
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Alter Edu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Annę Suchoń, Barbarę Biskup, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Żelichowskiego, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest Kołomań, gmina Zagnańsk, woj. świętokrzyskie.
2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
§ 4
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5
1. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
2. Fundacja używa pieczęci. Pieczęć może zawierać znak Fundacji.
§ 6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7
Celami Fundacji są:
1. Działalność edukacyjna (w tym alternatywne formy edukacji), oświatowa, profilaktyczna, wychowawcza i badawcza;
2. Działalność na rzecz ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
3. Działalność wspomagająca rozwój demokracji;
4. Działalność przeciw szeroko pojętej dyskryminacji;
5. Propagowanie równouprawnienia, tolerancji, zrozumienia i dialogu międzyludzkiego;
6. Upowszechnianie dialogu międzykulturowego;
7. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
8. Działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn;
9. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
11. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego;
12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13. Działalność na rzecz integracji, reintegracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
14. Wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, społecznych mieszkańców obszarów wiejskich;
15. Ochrona i promocja zdrowia, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, sportu i turystyki;
16. Działalność artystyczna i kulturalna oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;
17. Działalność na rzecz ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt i ich praw;
18. Promocja i organizacja wolontariatu lokalnego oraz międzynarodowego;
19. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
20. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
22. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
23. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
24. Działalność charytatywna;
25. Prowadzenie całodobowej działalności wychowawczej, opiekuńczej dla dzieci i osób będących w procesie usamodzielnienia w ramach systemu pieczy zastępczej;
26. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-25.
§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie warsztatów i szkoleń;
2. Organizowanie międzynarodowych i krajowych spotkań młodzieży, seminariów, konferencji;
3. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych;
4. Wydawanie czasopism, książek oraz publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Fundacji.
5. Gromadzenia informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej;
6. Organizowanie punktów informacji, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich;
7. Organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, imprez masowych, programów radiowych i telewizyjnych oraz innych wydarzeń kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
8. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek oświatowych, kulturalnych, edukacyjnych, szkół, przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, ośrodków i klubów profilaktyki środowiskowej, ośrodków specjalistycznych oraz innych zorganizowanych form aktywności;
9. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
10. Finasowanie i współfinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;
11. Organizowanie kampanii społecznych;
12. Organizowanie wolontariatu lokalnego oraz międzynarodowego;
13. Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Fundacji.
§ 9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1.000,00 zł (słowne: tysiąc złotych) stanowiący kapitał założycielski.
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów;
2. Dotacji i subwencji osób prawnych;
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. Odsetek bankowych;
5. Dochodów z majątku Fundacji.
§ 12
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Władze Fundacji
§ 13
Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z minimum trzech osób powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. W przypadku, kiedy Fundatorzy nie wskażą nowych członków Zarządu po upływie ich kadencji, są oni powoływani przez poprzedni Zarząd.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu, śmierci, rezygnacji członka Zarządu oraz odwołania w drodze uchwały podjętej większością głosów pozostałych członków Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić na skutek:
a.) nie wypełniania nałożonych na niego obowiązków;
b.) rażących naruszeń zasad statutowych;
c.) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji;
d.) nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Fundacji;
e.) rażącej niegospodarności.
§ 15
1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw;
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
d) zatwierdzanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
e) tworzenie i likwidacja przedstawicielstw, oddziałów, biur, placówek, ośrodków i innych jednostek, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje;
f) określenie warunków pracy i płacy pracowników Fundacji;
g) uchwalanie zmian statutu Fundacji;
h) przeprowadzanie likwidacji Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Zmiana Statutu
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów wszystkich Członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 18
1. Fundacja może się łączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji. Decyzja o połączeniu z inną Fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidacja Fundacji
§ 19
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub powołuje do tego likwidatora.
§ 20
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.strzałka do góry